Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ จัดอบรมแรงงานไทยตามโครงการเตรียมสอบเพื่อยกระดับเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 1

        สำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ จัดอบรมแรงงานไทยตามโครงการเตรียมสอบเพื่อยกระดับเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 17.30 น. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทาง ขั้นตอนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับไปสู่หัวหน้างานที่สอดคล้องตามนโยบายด้านแรงงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้แก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ นอกจากนี้เนื้อหาในการอบรมมีการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการทดสอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มุมมองจากฝ่ายนายจ้าง และภายหลังการอบรมจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยต่อไป โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้ความรู้แก่แรงงานในภาพรวมของเงื่อนไขและระยะเวลาที่จะสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อยกระดับฯได้ นอกจากนี้ยังได้แสดงความห่วงใยและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองและการดำเนินการตามมาตรการของสิงคโปร์อย่างเคร่งครัดในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและเก็บประวัติของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนก่อนการอบรมและแจกหน้ากากอนามัยให้ทุกคนสวมใส่ระหว่างการอบรม วิทยากรจากภายนอกได้แก่ Mr.Koh Wee Lich,William ตำแหน่ง Director of KPW Singapore Pte.Ltd. ให้มุมมองจากฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับแรงงานไทยว่าด้านการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของนายจ้าง แต่หากจะยกระดับสูงขึ้นไปจำเป็นต้องเพิ่มทักษะ soft skills ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ต้องมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาระหว่างปฏิบัติงานและให้แง่คิดว่าไม่มีใครที่เกิดมามีความสมบูรณ์แบบ แต่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
         นอกจากนี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับสู่หัวหน้างาน ได้แก่
         : นายพิกุล เหมลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Project Manager บริษัท Hakkian Enterprise Pte.Ltd
         : นายนนทชัย จันทร์เพ็ง ที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัย บริษัท Amec Foster Wheeler Asia Pacific Ltd 
         : นายสมภาร ศรีจุลโพธิ์ ตำแหน่ง Supervisor  บริษัท Foundation Alliance Pte ltd

        ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 23 คน การประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมภาพรวม พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.65 และด้านเนื้อหาสาระ พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 82.61 เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม สนร.สิงคโปร์ได้แจกข้าวสารให้แก่แรงงานไทยด้วย


129
TOP