Skip to main content

หน้าหลัก

สิงคโปร์ประกาศปรับมาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ มีผลบังคับใช้วันที่ 12 ตุลาคม 2564

TOP