Skip to main content

หน้าหลัก

โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์‏

Preview

Download Images

          วันที่ 10-12 กันยายน 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงคโปร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี 2553  ให้กับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยในปีนี้มีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 26 คนเดินทางมาให้การตรวจรักษาเบื้งต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมแจกชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่แรงงานไทยที่เข้ารับการตรวจ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า Golden Mile Complexผลการดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นไปด้วยดี โดยโครงการได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หัวหน้างาน หรือตัวแทนคนงานในหอพัก ดำเนินการอบรมในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 37 คน ส่วนที่สองเป็นการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานไทย อาทิ การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย การตรวจวัดความดันโลหิต การประมวลไขมัน การตรวจวัดแรงบีบมือ การตรวจวัดความไวในการตอบสนองต่อแสง และการตรวจคลื่นหัวใจ ดำเนินการช่วงวันเสาร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. มีแรงงานไทยสนใจเข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น 1,121 คน ในโอกาสนี้ สนร. สิงคโปร์ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร และตั้งปณิธานทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ แรงงานไทยในต่างแดนร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ  พ่อของแผ่นดิน
          เนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย


225
TOP