Skip to main content

หน้าหลัก

กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ ในประเทศสิงคโปร์

แรงงานสัมพันธ์ในประเทศสิงคโปร์

1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ของประเทศสิงคโปร์

        ก. The Industrial Relations Act เป็นกฏหมายกำหนดหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงป้องกันและระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไตรภาคี รวมถึงการกำหนดระเบียบที่ควบคุมกิจกรรมของสหภาพ การบริหารจัดการกิจการของสหภาพ การบริหารเงินทุนและเสรีภาพในการการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่สหภาพ
        ข. Trade Dispute  Act เป็นกฏหมายที่กำหนดระเบียบการปฏิบัติของลูกจ้างนัดหยุดงานและการปิดงานของนายจ้าง
        ค. Part III of Criminal Law (Temporary Provisions) Act (CAP67) เป็นบทบัญญัติชั่วคราวของกฏหมายอาญาเพื่อป้องกันการนัดหยุดงานของลูกจ้างและการปิดงาน ในกิจการที่จำเป็น โดยมีข้อกำหนดห้ามลูกจ้างในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประปา  ไฟฟ้า และแก๊ส นัดหยุดงานโดยเด็ดขาด ส่วนกิจการที่จำเป็นอื่นๆสามารถนัดหยุดงานได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในกฏหมายกำหนด เช่น ลูกจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหยุดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาหาข้อยุติ
        ง. The Singapore Labour Foundation Act (CAP67)  เป็นการปรับปรุงสวัสดิการของสมาชิกสหภาพแรงงานและครอบครัวรวมถึงการพัฒนาสหภาพแรงงานในอนาคต

2.สหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ในประเทศสิงคโปร์เพราะเป็นการรวมตัวขององค์กรลูกจ้างเพื่อสร้างหลักเกณฑ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
             ก. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
             ข. เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงาน
             ค. เพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อประโยชน์ของคนงาน นายจ้างและเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

3.การจดทะเบียนสหภาพ ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารตามความจำเป็นที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ผ่าน mom_irwd@mom.gov.sg  โดยต้องมีผู้เริ่มก่อการ 7 คนพร้อมรายละเอียดส่วนบุคคลและการจ้างงาน ต้องแจ้งจำนวนสมาชิก ชื่อและที่อยู่ของสหภาพ รายละเอียดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชั่วคราวและระเบียบข้อบังคับของสหภาพพร้อมค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

4.หน้าที่และความรับผิดชอบของสหภาพแรงงาน

         ก. ให้ความร่วมมือกับนายจ้างและหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการจ้างงานของลูกจ้าง
         ข. ดำเนินการหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งโดนสันติวิธี
         ค. ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและเสริมทักษะให้ลูกจ้าง
         ง. มีบทบาทสำคัญในไตรภาคีเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์และการจ้างงาน             
         จ. เพิ่มสวัสดิการให้ลูกจ้างผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ

  1. The National Trades Union Congress (NTUC) เป็นสหภาพแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม   ภาคบริการและของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชาวสิงคโปร์ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อการมีงานทำและสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้ รวมทั้ง เสริมสร้างสถานะทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน โดยมีหน้าที่

               ก. แรงงานสัมพันธ์ ( Industrial Relation) จะดูแลลูกจ้างทุกระดับ ทุกอายุ ทุกสัญชาติ และให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย แก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องการจ้างงานผ่านการประนีประนอม
               ข. Programmes & Initiatives โครงการและแนวความคิดริเริ่มดูแลลูกจ้างทุกภาคธุรกิจต่างๆ เช่นโครงการการจ้างงานใหม่ของผู้สุงอายุ เป็นต้น
               ค. Employment and Training  จัดให้มีการศึกษาเสริมทักษะ ความรู้ด้านอาชีพ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น  Skills Redevelopment Programme เป็นต้น


642
TOP